1 Revidering av Områderegulering turløyper Målselv Fjellandsby - Rognmoskaret - forenklet planprosess
2 Søknad om mindre endringer i reguleringsplan i forbindelse med byggesøknad
3 Forenklet planprosess Områderegulering Turløyper 17.06