1 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Transport av ved til åpne husværer og buer, forskriftens § 6