1 Partsbrev: Høringsinnspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - Eldrerådet